Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst geüpdatet 16 juli 2020

De website:

Monniebox

(hierna het "Platform")

is een initiatief van:

Lapit BV
Zoetewei 130, 2580 Putte
Ondernemingsnummer (KBO/BTW): BE0893.966.747
E-mail: info@lapit.be
Telefoon: +32 15 63 37 59
Mobiele telefoon: +32 465 03 41 43

(hierna "Lapit BV" of de "Verkoper")I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN


1. Toepassingsgebied

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de "AGV" genoemd) zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform en de informatie ervan door een internetgebruiker (hierna de "Gebruiker" genoemd).

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze AGV's heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de AGV's. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AGV's onverlet.

Wij behouden ons het recht voor om onze AGV's te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat u ons Platform gebruikte.


2. Platform

a. Toegankelijkheid en navigatie

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.


b. Inhoud

Lapit BV bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid.

Lapit BV kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan Lapit BV niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het Platform verstrekte informatie.

Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij u ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.

Elke download vanaf het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Lapit BV is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn.


c. Diensten gereserveerd voor geregistreerde Gebruikers

1) Registratie

Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen die juridisch bekwaam zijn, na het invullen en valideren van het registratieformulier dat online beschikbaar is op het Platform en deze AGV.

Op het moment van registratie verbindt de Gebruiker zich ertoe om correcte, oprechte en actuele informatie over zichzelf en zijn burgerlijke staat te verstrekken. De Gebruiker moet ook regelmatig de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, controleren om de juistheid ervan te waarborgen.

De Gebruiker moet dus een geldig e-mailadres opgeven, waarop het Platform hem/haar een bevestiging van zijn inschrijving naar zijn diensten zal sturen. Bij elke registratie moet de gebruiker zijn inschrijving bevestigen via de email die hij/zij ontvangt net na de registratie. Een e-mailadres kan niet meermaals worden gebruikt om zich in te schrijven voor de diensten.

Elke mededeling van het Platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. Deze laatste verbindt zich er dan ook toe de berichten die hij op dit e-mailadres ontvangt regelmatig te raadplegen en, indien nodig, binnen een redelijke termijn te antwoorden.

Per persoon is slechts één registratie toegestaan.

De Gebruiker krijgt een identificatiecode toegewezen waarmee hij/zij toegang heeft tot een ruimte die voor hem/haar is gereserveerd (hierna "Dashboard"), naast het invoeren van zijn/haar wachtwoord.

De gebruikersnaam en het wachtwoord kunnen door de Gebruiker online worden gewijzigd in zijn of haar Dashboard.

Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk, de Gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden mee te delen.

Lapit BV behoudt zich in ieder geval het recht voor om een verzoek tot registratie bij de diensten van het Platform te weigeren in geval van niet-naleving van de AGV door de Gebruiker.

2) Uitschrijven

De Gebruiker die regelmatig geregistreerd is, kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven door naar de speciale pagina in zijn Dashboard te gaan. Elke uitschrijving van het Platform zal effectief zijn nadat de Gebruiker het daartoe bestemde formulier heeft ingevuld, binnen de volgende periode: 4 weken.


d. Inhoud gepubliceerd door de Gebruiker

De Gebruiker verbindt zich ertoe de geldende wetten na te leven via elk van zijn publicaties op het Platform. Hij zal bijzondere aandacht besteden aan de belangen van derden, aanstootgevende inhoud en inhoud die strijdig kan zijn met de openbare orde of de goede zeden. De Gebruiker blijft verantwoordelijk voor elke inhoud die op het Platform wordt gepubliceerd.

Het Platform kan gematigdheid betrachten bij elke publicatie en weigeren om de inhoud online te publiceren zonder opgave van redenen. Op dezelfde manier kan de inhoud die door een Gebruiker wordt gepubliceerd, zonder enige reden of termijn worden gewijzigd of verwijderd.

Door het publiceren op het Platform verleent de Gebruiker gratis en op niet-exclusieve basis aan Lapit BV het recht om de gepubliceerde inhoud te vertegenwoordigen, te reproduceren, te bewerken, aan te passen, te wijzigen, te wijzigen, te distribueren en te verspreiden, rechtstreeks of onrechtstreeks, op elk medium en over de hele wereld.


3. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Lapit BV en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

Lapit BV heeft geen controle over externe websites.

Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het Platform. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.


4. Intellectuele eigendom

De structurering van het Platform, maar ook de teksten, grafieken, beelden, foto's, geluiden, video's, databanken, computertoepassingen, enz. waaruit het Platform is samengesteld of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de geldende wetten op het gebied van intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als royalty-vrij op het Platform zijn aangeduid.

De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen, te communiceren aan het publiek.

Het is de Gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het Platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen.


5. Bescherming van persoonsgegevens

Lapit BV verzekert de gebruikers ervan dat zij het grootste belang hechten aan de bescherming van hun privacy en persoonlijke gegevens, en dat het er altijd naar streeft om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren.

De persoonlijke gegevens die door de gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik van het platform worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt door Lapit BV.

Lapit BV verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.


6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze AGV's worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Lapit BV haar maatschappelijke zetel heeft.


7. Overige bepalingen

Lapit BV behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijbehorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In het geval van een inbreuk op de AGV door de Gebruiker, behoudt Lapit BV zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. Lapit BV behoudt zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot het Platform of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van Lapit BV niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze AGV zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige en vergelijkbare bepaling.II. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna "AVV" genoemd) definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (hierna "Klant" genoemd).

De AVV's drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd.

Uitzonderingen op de bepalingen van de AVV kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AVV onverlet.

Lapit BV behoudt zich het recht voor om de AVV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.


2. Online winkel

Via het Platform stelt de Verkoper de Klant een online module ter beschikking om een lijst aan te maken met zelfgekozen geschenken die gesponsord kunnen worden.

Deze diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of omissies in de presentatie kan de Verkoper echter niet aansprakelijk worden gesteld voor dit feit.

De diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

De prijzen en belastingen zijn vermeld in de online winkel.


3. Aanmaken van een monniebox

De Klant heeft de mogelijkheid om een digitale spaarpot, verder in dit document “monniebox” genoemd, aan te maken. Er kunnen twee soorten van monnieboxen aangemaakt worden:

·         Sparen op voorhand

·         Vraag je geld terug

Sparen op voorhand

Met onze spaar-op-voorhand-monniebox maak je een monniebox aan waarin iedereen een bijdrage kan storten. Storten gebeurt via een link die je krijgt bij het aanmaken van een monniebox.

Als organisator van de monniebox heb je de mogelijkheid om enkele parameters in te stellen:

 • Titel voor je monniebox
 • Korte omschrijving waarom je wil sparen
 • Een einddatum tot wanneer iemand kan bijdragen
 • Een minimum bedrag (optioneel)
 • Een maximum bedrag (optioneel)
 • Een vast bedrag (optioneel)

Je wordt per mail op de hoogte gehouden als er iemand een bijdrage stort. Ook via je persoonlijke dashboard kan je op elk moment opvolgen wie er al iets gestort heeft en hoeveel er momenteel al in je monniebox zit. Er is ook een QR-code beschikbaar die je op je uitnodiging kan zetten zodat je genodigden gemakkelijk geld aan jou kunnen overmaken.

Nadat je monniebox is afgesloten, kan je het verzamelde geld laten storten op je rekening en kan je zelf je aankoop doen.

Vraag je geld terug

Met onze vraag-je-geld-terug-monniebox maak je een monniebox en bepaal je de personen die jou nog geld verschuldigd zijn. Zij krijgen dan via mail een link doorgestuurd waar ze de nodige betaling kunnen doen.

Als organisator van de monniebox moet je de volgende parameters instellen:

 • Titel voor je monniebox
 • Korte omschrijving
 • De uiterste terugbetalingsdatum
 • De gegevens van de persoon die jou moet betalen
 • Het bedrag dat moet betaald worden

Je wordt per mail op de hoogte gehouden als iemand het verschuldigde bedrag stort. Ook via je persoonlijke dashboard kan je op elk moment opvolgen wie er al betaald heeft en wie niet. Een automatisch herinneringssysteem stuurt op regelmatige basis een mailtje naar de personen die nog niet betaald hebben.

Nadat iedereen betaald heeft (of als je beslist om je geld op te vragen), wordt het geld overgemaakt op je rekening.

 

Om een monniebox aan te maken, moet de Klant deze AVV aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken. De Klant moet ook een geldig e-mailadres opgeven. Elke uitwisseling met de Verkoper kan plaatsvinden via dit e-mailadres. Daarnaast moet de Klant per aangemaakte lijst een geldig IBAN nummer opgeven waarop het bijeengespaarde bedrag overgemaakt kunnen worden op moment van uitbetaling. Dit rekeningnummer kan later nog gewijzigd worden via het persoonlijke Dashboard van de Klant.4. Geld storten in een monniebox

Personen die geld storten in een monniebox worden “Sponsors” genoemd.

Bij de monniebox sparen-op-voorhand kan iedereen die de gedeelde link bezit een bijdrage storten in de monniebox. Voor de monniebox vraag-je-geld-terug kan dit via de gepersonaliseerde link die opgestuurd wordt per email naar de betreffende persoon. Alvorens de storting effectief kan gebeuren, moet de sponsor deze AVV aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken. Bovendien moet de Sponsor een geldig emailadres opgeven en de betalingswijze valideren. Deze validatie is in plaats van een handtekening.

De Verkoper heeft een procedure ingesteld om betaalmiddelen te controleren om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door identificatiegegevens op te vragen bij de Sponsor. Dit gebeurt via externe partners waar de Verkoper mee samenwerkt om een veilig online betalingssysteem aan te bieden.

Na ontvangst van de validatie van de betaling, zal de Verkoper via email een betalingsbevestiging versturen naar de Sponsor. Deze email zal verstuurd worden naar het emailadres dat is opgegeven door de Sponsor.

Eenmaal de Sponsor het bedrag gestort heeft via het Platform, kan het geld niet terug gestort worden aan de Sponsor via het Platform. Indien de Sponsor zijn geld terug wil vorderen, moet hij dit regelen in samenspraak met de eigenaar van de monniebox voor welke de Sponsor een bijdrage heeft gedaan.

Het bedrag betaald door de Sponsor zal, afhankelijk van de status van de monniebox, automatisch of na aanvraag door de Klant en na aftrek van de vooropgestelde transactiekosten, overgemaakt worden op de rekening van de Klant, die is opgegeven bij het opmaken van de lijst. Zolang het geld niet wordt opgevraagd, wordt het geld voor geen enkel ander doeleinde gebruikt.

 

5. Uitbetaling van bijeengespaarde bedragen

Het bijeensgespaarde bedrag kan elk moment uitbetaald worden aan de Klant. Aanvragen tot uitbetaling kunnen gebeuren op aanvraag van de Klant via het persoonlijke Dashboard van de Klant. Indien de Klant een monniebox van het type vraag-je-geld-terug heeft aangemaakt en alle uitgenodigde personen hebben het verschuldigde bedrag gestort, dan zal het geld automatisch overgemaakt worden op rekening van de Klant.

Een uitbetaling kan enkel gebeuren indien de Klant zich geïdentificeerd en geauthenticeerd heeft via zijn elektronische identiteitskaart. Hiervoor moet de elektronische identiteitskaart ingelezen worden via een kaartlezer (= identificatie). Deze inlezing kan gestart worden via het persoonlijke dashboard van de Klant. Tijdens dit proces zal er aan de Klant gevraagd worden om de pincode van de elektronische identiteitskaart in te geven (= authenticatie). Deze identificatie en authenicatie blijft geldig tot de eerstvolgende vervaldatum van de elektronische identiteitskaart.

Bij een uitbetaling wordt de gemaakte servicekost afgehouden van het uit te betalen bedrag. Deze servicekost wordt gebruikt om de transactiekosten te betalen die de Verkoper moet betalen aan een externe partner die in staat voor het veilig online betalen en voor het onderhouden van het Platform. Het servicekost is afhankelijk van de gebruikte betaalmethodes, welke zijn vermeld op de website. Lapit BV is gemachtigd om deze servicekosten aan te passen indien de kosten aangerekend door de externe partners wijzigen.

Eenmaal een uitbetaling is aangevraagd door de Klant, zal het uit te betalen bedrag zo snel mogelijk overgemaakt worden op het rekeningnummer dat is opgegeven tijdens het aanmaken van de monniebox. Dit gebeurt door middel van een bankoverschrijving.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om een uitbetaling aan de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling door de Sponsor, onjuist adres of enig ander probleem op de rekening van de Klant totdat het probleem is opgelost.


6. Bewijs

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van de Verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard.

De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.


7. Garanties

De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract in overeenstemming met de op het moment van het sluiten van het contract geldende wetgeving.


8. Herroepingsrecht

Indien de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van zijn herroepingsrecht teneinde zo snel mogelijk na het sluiten van het contract te worden bediend.


9. Gegevensbescherming

De Verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur, bewaren.

De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.


10. Overmacht

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen bij het contract het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.


11. Onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien een of meer bepalingen van deze AVV onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze AVV doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.


12. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze AVV worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.